Zig یک زبان همه منظوره و ابزاری برای نگهداری نرم افزار های قدرتمند، بهینه و قابل استفاده مجدد است.
شروع آخرین انتشار:   0.8.1
مستندات تغییرات

⚡ یک زبان ساده

به جای اشکال زدایی زبان برنامه نویسی، بر اشکال زدایی برنامه خود تمرکز کنید.

 • بدون جریان کنترل پنهان.
 • بدون تخصیص حافظه مخفی.
 • بدون پیش پردازنده، بدون ماکرو.

⚡ زمان اجرا

یک رویکرد تازه برای برنامه نویسی متا (Meta Prgoramming) بر اساس اجرای کد Comptime و ارزیابی تنبل.

 • هر فانکشنی را در Comptime فرابخوانید.
 • تایپ ها را به عنوان مقادیر بدون runtime اضافی تغییر دهید.
 • Comptime معماری هدف را شبیه سازی می کند.

⚡ سرعت و امنیت

کد سریع و واضحی بنویسید که بتواند همه شرایط خطا را مدیریت کند.

 • Zig با ظرافت منطق مدیریت خطای شما را هدایت میکند.
 • بررسی های runtime قابل تنظیم به شما کمک می کند تا بین سرعت و ایمنی تعادل برقرار کنید.
 • برای بیان دستورالعمل های SIMD به صورت قابل حمل از انواع بردار استفاده کنید.
 • از بردار ها (vector) برای دستورالعمل های SIMD قابل حمل بهره ببرید.

مرور عمیق

نمونه کد های بیشتر

const std = @import("std");
const json = std.json;
const payload =
  \\{
  \\  "vals": {
  \\    "testing": 1,
  \\    "production": 42
  \\  },
  \\  "uptime": 9999
  \\}
;
const Config = struct {
  vals: struct { testing: u8, production: u8 },
  uptime: u64,
};
const config = x: {
  var stream = json.TokenStream.init(payload);
  const res = json.parse(Config, &stream, .{});
  // Assert no error can occur since we are
  // parsing this JSON at comptime!
  break :x res catch unreachable;
};
pub fn main() !void {
  if (config.vals.production > 50) {
    @compileError("only up to 50 supported");
  }
  std.log.info("up={d}", .{config.uptime});
}

انجمن

انجمن Zig غیر متمرکز است

هرکسی آزاد است تا فضای شخصی خود را برای انجمن ایجاد و حفظ کند. هیچ مفهومی از “رسمی” یا “غیر رسمی” وجود ندارد، با این حال، هر مکان مدیر ها و قوانین خاص خود را دارد.

توسعه اصلی

میتوانید مخزن Zig را در https://github.com/ziglang/zig پیدا کنید, جایی که ما ایشو ها را دنبال میکنیم و در مورد پیشنهادات بحث میکنیم. ما انتظار داریم مشارکت کننده ها قانون کد را بخوانند.

بنیاد نرم افزار Zig

ZSF یک کمپانی غیر انتفاعی بر اساس 501(c)(3) است.

بنیاد نرم افزاری Zig یک شرکت غیرانتفاعی است که در سال 2020 توسط اندرو کلی، خالق Zig، با هدف حمایت از توسعه زبان تأسیس شد. در حال حاضر، ZSF قادر است کارهای پولی را با نرخ رقابتی به تعداد کمی از مشارکت کنندگان اصلی ارائه دهد. امیدواریم بتوانیم این پیشنهاد را در آینده به مشارکت کنندگان اصلی تر نیز بسط دهیم.

بنیاد نرم افزاری Zig با کمکهای مالی حمایت می شود.

بیشتر بدانید

Sponsors

حامیان مالی شرکت ها

شرکتهای زیر مستقیماً از بنیاد نرم افزار Zig پشتیبانی مالی می کنند.

اسپانسر های گیت هاب

ممنونیم از کسانی که اسپانسر Zig بودند، پروژه به جای سهامداران شرکت، به جامعه منبع باز پاسخگو است. به طور خاص، این افراد خوب با 200 دلار در ماه یا بیشتر از Zig حمایت می کنند:

 • Pex
 • drfuchs
 • Lager Data
 • Stephen Gutekanst
 • Stevie Hryciw
 • Derek Collison
 • Karrick McDermott
 • Joran Dirk Greef
 • Dustin Taylor
 • José M Rico
 • ConnectEverything
 • Simon A. Nielsen Knights

این قسمت هر ماه بروزرسانی میشود.

All your codebase are belong to us.